Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1.    Úvodní ustanovení
Cestovní agentura OTRE spol.sr.o. (dále jen zprostředkovatel) Vám jménem a z pověření současných majitelů nebo jimi pověřených osob zprostředkovává uzavření časově ohraničených nájemních smluv prázdninových domů, apartmánů a chat (dále nazýváni pronajímatel). Cestovní agentura OTRE spol.sr.o. tu vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Zprostředkovatel přebírá informace od pronajímatelů a nájemců ve jménu a z pověření jednotlivých stran. V případě nezávazné i závazné rezervace je pronajímatel zastoupen zprostředkovatelem. Zprostředkovatel je pronajímatelem zplnomocněn jako generální zprostředkovatel přijímat a potvrzovat rezervace, přijímat splatné platby a poplatky stejně tak uplatňovat storno podmínky a poskytovat vysvětlení ve jménu pronajímatele.
Pronajímatel má povinnost se starat o řádné uskutečnění pronájmu. Vybavení a celkový stav pronajímaného objektu odpovídá údajům od pronajímatele (popis objektu). Veškeré tyto informace jsou zprostředkovatelem zapracovány, přeloženy a nabízeny.

2.    Závazné, nezávazné rezervace

 • Nájemce má možnost si vybraný objekt rezervovat ústně, písemně, faxem, online nebo emailem. K závazné objednávce je potřeba zaslat zprostředkovateli písemné sdělení od nájemce (dopisem, emailem nebo faxem) a zprostředkovatel zašle zpět písemné potvrzení rezervace (dopisem, emailem, faxem) nájemci (voucher/rezervační smlouva).
 • Online rezervace vstupují v platnost písemným potvrzením zprostředkovatele, zaslaným dopisem, emailem, faxem, nájemci.
 • Rezervace nájemce je platná pro všechny v rezervaci jmenované osoby resp. osoby, které nezávisle na výčtu osob objekt v rámci pronájmu používají, přičemž za povinnosti obsažené ve smlouvě ručí nájemce.
 • Všechna dodatečná ujednání vyžadují písemnou formu a jsou nezbytnou součástí voucheru/rezervační smlouvy.


3.    Platby

 • Při závazné rezervaci je zpravidla splatná záloha ve výši 25% - 100% z celkové částky.
 • Platby je nutné uhradit (= připsat na účet) v požadované měně do termínu udaného na faktuře. Pokud je možná platba „na místě“, platí se potom v hotovosti v požadované měně v den příjezdu při převzetí klíčů.
 • Pokud nebude platba provedena do uvedeného termínu, má pronajímatel právo, tuto rezervaci stornovat.


4.    Počet osob, kapacita objektu
Pronajímaný objekt i pozemek patřící k objektu nesmí být obýván (ani dočasně) vyšším počtem osob (dospělí, děti a batolata), než je uvedeno. Pronajímatel nemusí osoby, které jsou navíc, ubytovat, při možnosti ubytování je může zvlášť naúčtovat nebo může nájemce kvůli porušení nájemní smlouvy okamžitě bez náhrady za nájemné z objektu vykázat. Pokud není uveden věk spolucestujících osob, vychází se z dospělých osob.
Není dovoleno přespávat na pozemku objektu ve stanu, karavanu nebo v autě.


5.    Povinnost spoluúčasti

 • Zjistí-li nájemce při převzetí pronajímaného objektu škody na objektu nebo má-li výtky týkající se popisu objektu, je třeba je neprodleně nahlásit majiteli nebo správci. Nájemce je povinen pronajímatele neprodleně informovat o tom, zjistí-li odchylku v nabízených službách, aby mu pronajímatel mohl poskytnout náhradu za porušení jeho pronajímatelských povinností.
 • V případě reklamací, které pronajímatel neodstraní, se doporučuje okamžitě se domluvit na slevě z nájmu. Sleva nenastává, pokud nájemce na místě zanedbá nahlášení nedostatků majiteli resp. správci. V tomto případě nájemce pozbývá jakýkoli nárok na slevu z nájemní ceny. Uplatnění nároků po ukončení nájmu je vyloučené. Zprostředkovatel nemůže za toto převzít ručení.
 • V případě, že dojde k jakékoli poruše či závadě, je nájemce povinen spolupracovat s pronajímatelem nebo správcem a především jim umožnit přístup do objektu a tím zajistit co nejmenší rozsah škod.
 • Nájemci k užívání předaný objekt musí být pronajímateli/správci předán při odjezdu tak, jak byl převzat. Škody musí být nahlášeny a vyřešeny s pronajímatelem.
 • Nájemce ručí za všechny osoby, které si s ním společně objekt najímají.6.    Základní a závěrečný úklid

 • Základní úklid znamená navrácení uklizeného objektu pronajímateli v den odjezdu. Základní úklid zahrnuje odklizení zbylých potravin, umytí nádobí a kuchyňských spotřebičů a zlikvidování odpadu nájemcem.
 • Základní úklid provádí nájemce nezávisle na závěrečném úklidu.
 • Následující závěrečný úklid, který může být kalkulován zvlášť na místě nebo může být již zahrnut v nájemní ceně, dle popisu objektu, provádí pronajímatel nezávisle na základním úklidu.
 • Pokud v domě/apartmánu/chatě zůstane po nájemci nepřiměřený nepořádek, bude nájemci dodatečně úklid vyúčtován.


7.    Storno podmínky
Od rezervace může nájemce kdykoli před začátkem nájmu odstoupit. Odstoupení od nájmu musí být provedeno písemně. Pobyty, od kterých nebylo odstoupeno písemnou formou, jsou považovány za závazně platné. Pokud by nájemce na objednaný pobyt nenastoupil, náleží zprostředkovateli 100% ceny z celkového pobytu.
Výše smluvních pokut:
-    zrušení pobytu 30 dní před nástupem a více:         poplatek 25% z celkové ceny pobytu
-    zrušení pobytu 29 – 15 dní před nástupem:         poplatek 50% z celkové ceny pobytu
-    zrušení pobytu 14 – 0 dní před nástupem:         poplatek 100% z celkové ceny pobytu
 

 • Jestliže nájemce zajistí za sebe náhradu, je objednávka vyřizována klasickým způsobem a na požádání je vydáno potvrzení o změně jména a příjmení hosta, kterým se náhradník prokáže u pronajímatele.
 • Má-li zákazník požadavek přesunout již objednaný a uhrazený pobyt na jiný objekt či jiný termín, je tento přesun zpoplatněn jednorázovou částkou ve výši 1.000 Kč. Tyto přesuny není možné realizovat v rozmezí 40 a méně dnů před nástupem.


8.    Odstoupení pronajímatele

 • Pronajímatel může kdykoliv, i po uhrazení nájemní ceny, odstoupit od nájemní smlouvy v případě, že se pro něj splnění smlouvy o pronájmu stalo nemožným. V tomto případě pronajímatel nebo zprostředkovatel nabídnou nájemci, je-li to možné, ekvivalentní objekt. Při zprostředkování stejné nebo lepší nabídky se považuje nájemní smlouva za splněnou. Pokud se nepodaří náhradní objekt zajistit, vrátí zprostředkovatel celou platbu, která byla v souvislosti s objednávkou hosty agentuře uhrazena. Nájemce nemá právo na žádnou další náhradu.
 • Pronajímatel může mimo to před nástupem od pronájmu odstoupit nebo po nástupu pronájem vypovědět, jestliže:

                - nájemce trvale porušuje obchodní podmínky i přes upozornění,
                - nájemce jedná v rozporu s rezervační smlouvou, že je oprávněné okamžité zrušení nájmu
                - nájemce neuhradí nájemní cenu ve lhůtě splatnosti.VŠEOBECNÉ TYPY A POKYNY
PRO HOSTY CESTOVNÍ AGENTURY OTRE SPOL.SR.O.1.    Vybavení
Prázdninové domy a byty byly postaveny a zařízeny dle osobního vkusu majitele. Některé jsou zařízeny jednoduše a účelně. Může se stát, že v některých objektech je mnohem méně nábytku, než jsme zvyklí z domova. Při zásobování teplou vodou bojlerem je sprchování závislé na možnostech tohoto zařízení. I když je v objektu televizor, nelze bezpodmínečně vycházet z toho, že je možný příjem také českých či zahraničních programů. Náklady na otop mohou být částečně vyúčtovány zvlášť. Technické závady všech druhů by měly být okamžitě oznámeny cestovní agentuře OTRE, aby mohla být zajištěna náprava. Opravy mohou někdy trvat déle než by se mohlo očekávat.

2.    Popis objektů
Popisy byly vypracovány s velkou pečlivostí. Popisy v katalogu se zakládají na údajích majitelů chat a odpovídají stavu informací v době sestavování katalogu. Mnoho majitelů chat modernizuje resp. mění svoji chatu nebo pozemek. Tím mohou vznikat malé změny. Pokud jsou změny relevantní, je majitel povinný informovat nájemce. U každého objektu jsou fotogalerie.

3.    Příjezd a odjezd
Příjezd a odjezd probíhá individuálně. Ve Vašem vlastním zájmu byste si příjezd měli naplánovat v návaznosti na vzdálenost a na vybavení vozidla. Konkrétní čas nástupu na pobyt je uvedený v voucheru/rezervační smlouvě. Jakákoliv zpoždění by měla být v každém případě domluvena s pronajímatelem. Kontaktní telefonní číslo najdete v rezervační smlouvě. Odjezd by se měl uskutečnit nejpozději do 10 hodin.
Měli byste každopádně přijíždět za denního světla, protože některé příjezdové cesty nejsou právě za tmy nebo v zimě při sněhových přeháňkách a/nebo ve vysokém sněhu na poprvé k nalezení. Pokud popis upozorňuje na strmou a neupravovanou (lesní, polní či přírodní) příjezdovou cestu, neměli byste používat nízkopodvozková vozidla.
Příjezd mimo pracovní dobu je zpoplatněn jednorázovým příplatkem 500,-kč. Ubytováváme maximálně do 20 hodin večer.

4.    Lůžka, úložné prostory, dřevo, pitná voda
U přistýlek se zpravidla jedná o rozkládací postele, rozkládací pohovky nebo křesla a menší lehátka. Úložné prostory v prázdninových objektech nejsou příliš velké. Nelze vycházet z toho, že pro každou osobu je k dispozici jedna skříň. Pokud v rezervační smlouvě/voucheru nemáte uvedeno ložní prádlo, ručníky, osušky, utěrky v ceně, doporučujeme si přivést vlastní.
Dřevo není součástí nájemní ceny. Na místě si můžete přímo od pronajímatele dokoupit dřevo a nebo v agentuře brikety.
Všechny objekty v nabídce mají zdroj tekoucí vody (není-li uvedeno jinak), která však nemusí být vždy vhodná k přímé konzumaci – není pitná. Berte na vědomí údaje v popise objektu na internetových stránkách www.otre.cz .

5.    Pozemky
Mnohé pozemky jsou přírodní pozemky. Je třeba počítat s tím, že na nich mohou být stromy a keře. Zahradní nábytek nemusí počtem vždy odpovídat maximálnímu počtu obsazení objektu. Zpravidla je k dispozici minimálně 1 stůl a 2 židle. Vzhledem k ryze přírodnímu charakteru některých pozemků se může vyskytovat hmyz (např. komáři, mouchy, pavouci, mravenci). Pavučiny mohou někdy vzniknout i přes noc. Ne vždy je možné zabránit vstupu volně pobíhajících koček a psů na pozemek. Pronajímatel neručí za vozidla zaparkovaná na pozemku.
Lipensko je rychle se rozvíjející se oblast, ve které se neustále budují nové domy a infrastruktury. CA OTRE nemůže ovlivnit činnosti stavebních firem a jiné zvukové ruchy v okolí rekreačních objektů.

6.    Domácí zvířata
Informace, zda je možné si vzít domácí zvíře s sebou, je uvedena v aktuální popisu objektu. Při rezervaci pobytu je nutno oznámit druh a velikost zvířete, a to i v případe, že je domácí zvíře v objektu povoleno. Povolení v zásadě platí pouze pro jedno domácí zvíře. Prosím, počítejte ale i s tím, že pronajímatel může za pobyt domácího zvířete na místě účtovat 100,- Kč/den/zvíře. Prosím, mějte na paměti, že v některých zařízeních nejsou psi vítáni.

7.    Vzdálenosti a otevírací doby
Údaje o vzdálenostech bývají většinou odhadnuty pronajímateli (vzdušné vzdálenosti) a slouží k Vaší orientaci. Lyžařská zařízení, vleky, půjčovny, nákupní možnosti, restaurace a jiná uvedená zařízení a jejich otevírací doby jsou mnohdy závislé na sezóně a nemají celoroční provoz. Pronajímatel nemá na otevírací dobu žádný vliv, a proto nemůže vzdálenosti garantovat. Odchylky se mohou kdykoliv vyskytnout.
Vzdálenosti pro možnost koupání se vztahují na letní nabídky. To samé platí pro venkovní bazény. Vzdálenost k vodě nemusí znamenat, že je zde koupání možné. U mnoha sportovních nabídek se počítá s tím, že je v létě dostatek slunce
Údaje o vlecích a jiných zimních sportovních možnostech se zakládají na informacích pronajímatelů a /nebo provozovatelů z loňského roku. U soukromých zařízení rozhoduje o provozu odpovídající majitel. Proto je možné, že vleky nejsou k dispozici tak jako v loňském roce a údaje o vzdálenosti tak ztrácí pro aktuální sezónu platnost.


8.    Lázeňský poplatek a kauce
Lázeňský poplatek se  započítává zvlášť a je svou výší závislý na regulaci příslušné obce. Poplatek je vždy splatný při příjezdu. Činí 15,- až 30,- Kč za dos. osobu a den. Při rezervaci uveďte, prosím, všechny spolucestující osoby včetně jejich věku, aby mohl být lázeňský poplatek vypočítán správně. Pokud věk osob není uveden, vychází se z dospělých osob. Při příjezdu při přebírání klíčů budeme po Vás požadovat kauci za vybavení domu ve výši minimálně 3000,- Kč  v hotovosti. Prosím, mějte peníze připraveny, protože jinak by Vám mohlo být předání klíčů odmítnuto. Někteří majitelé vybírají kauci sami při řádném předání pronajatého objektu. Při odjezdu po řádném předání pronajatého objektu následuje vrácení kauce majitelem přímo na místě nebo při předání klíčů v cestovní agentuře. Někteří majitelé vyúčtují předem dohodnuté spotřební náklady.

9.    Reklamace

 • V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo požadovat nápravu u ubytovatele. Pokud se nedostatky či závady nepodaří odstranit, má zákazník právo uplatnit reklamaci u ubytovatele v místě pobytu a požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. Reklamaci je nejvhodnější uplatnit písemně. Je-li reklamace uplatněna formou emailu či jinou elektronickou formou, upozorňuje OTRE na možné potíže s přenosem dat, které se mohou vyskytnout na straně odesílatele, tak příjemce. OTRE proto neručí za řádné vyřízení reklamace, uplatněné pouze formou elektronickou či emailovou.
 • Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele (OTRE) výhradně písemnou formou.
 • OTRE pravidelně navštěvuje nabízené objekty a usiluje o co největší správnost nabídkových textů. Neodpovídá však za stav rekreačních objektů v okamžiku každého nástupu rekreačního pobytu. Za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem a za poskytnutí služeb, uvedených v katalogu i na internetu odpovídá ubytovatel.
 • Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu, je-li k dispozici, neboť tento pak tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování, uzavřené s ubytovatelem.
 • OTRE neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů, jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou orientační. OTRE neodpovídá za pohyb drobných hlodavců, hmyzu a domácího a hospodářského zvířectva v objektech a jejich bezprostředním okolí. OTRE neodpovídá za příjem a kvalitu televizního signálu a internetového připojení, za kvalitu pitné vody v rekreačních objektech a za kvalitu oplocení rekreačních objektů. OTRE dále neodpovídá za stavební činnost a jiné zvukové ruchy v okolí rekreačních objektů.
 • Chaty a chalupy jsou specifickým druhem ubytování a mohou v nich být použity netradiční interiérové prvky (půdní vestavby, studia, suterénní místnosti, přístavby atd.), které se neřídí obvyklými stavebními normami. Chaty a chalupy mohou být situovány volně v přírodě a v terénu. Pro přístup a příjezd k objektům je často třeba užít místní či nezpevněné komunikace, jejichž stav a sjízdnost může ovlivňovat aktuální roční období či počasí. Proto zákazník bere na vědomí, že za tento jejich stav OTRE neodpovídá.

 

Platnost od 01.01.2016 Frymburk

 

 

OTRE, spol s r.o.
382 79 Frymburk 12
Tel./Fax: +420 380 735 136
www.otre.cz, cernocka@otre.cz 

 

 

Reklamační řád

 Reklamace

 • V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo požadovat nápravu u ubytovatele. Pokud se nedostatky či závady nepodaří odstranit, má zákazník právo uplatnit reklamaci u ubytovatele v místě pobytu a požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. Reklamaci je nejvhodnější uplatnit písemně. Je-li reklamace uplatněna formou emailu či jinou elektronickou formou, upozorňuje OTRE na možné potíže s přenosem dat, které se mohou vyskytnout na straně odesílatele, tak příjemce. OTRE proto neručí za řádné vyřízení reklamace, uplatněné pouze formou elektronickou či emailovou.
 • Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele (OTRE) výhradně písemnou formou.
 • OTRE pravidelně navštěvuje nabízené objekty a usiluje o co největší správnost nabídkových textů. Neodpovídá však za stav rekreačních objektů v okamžiku každého nástupu rekreačního pobytu. Za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem a za poskytnutí služeb, uvedených v katalogu i na internetu odpovídá ubytovatel.
 • Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu, je-li k dispozici, neboť tento pak tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování, uzavřené s ubytovatelem.
 • OTRE neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů, jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou orientační. OTRE neodpovídá za pohyb drobných hlodavců, hmyzu a domácího a hospodářského zvířectva v objektech a jejich bezprostředním okolí. OTRE neodpovídá za příjem a kvalitu televizního signálu a internetového připojení, za kvalitu pitné vody v rekreačních objektech a za kvalitu oplocení rekreačních objektů. OTRE dále neodpovídá za stavební činnost a jiné zvukové ruchy v okolí rekreačních objektů.
 • Chaty a chalupy jsou specifickým druhem ubytování a mohou v nich být použity netradiční interiérové prvky (půdní vestavby, studia, suterénní místnosti, přístavby atd.), které se neřídí obvyklými stavebními normami. Chaty a chalupy mohou být situovány volně v přírodě a v terénu. Pro přístup a příjezd k objektům je často třeba užít místní či nezpevněné komunikace, jejichž stav a sjízdnost může ovlivňovat aktuální roční období či počasí. Proto zákazník bere na vědomí, že za tento jejich stav OTRE neodpovídá.
 • Cestovní kancelář OTRE se zavazuje do 30 dnů se k reklamaci vyjádřit písemně.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Předmět

Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů pořadatele zájezdů (dále jen „cestovní kancelář“), které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen „CS“), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“) v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občan. zák.“) a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zákon o podnikání v cestovním ruchu“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zák. o ochraně spotřebitele“).

 

2. Reklamace

 1. Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi ve smyslu § 852i odst. 1 občan. zák. za porušení závazků vyplývajících z uzavřené CS.
 2. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému cestovní kanceláří, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby se mohly objektivně posoudit skutečnosti uváděné v reklamaci. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.

 

3. Uplatňování reklamací

 1. Zákazník musí uplatnit reklamaci dle § 852i odst. 2 občan. zák. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců od skončení zájezdu, resp. od čerpání služeb cestovního ruchu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen dle CS, jinak právo zaniká. Je-li uzavření CS zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený v CS.
 2. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce cestovní kanceláře během trvání zájezdu, či v cestovní kanceláři. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Cestovní kancelář zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě.
 3. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol, v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá delegátovi v místě poskytované služby nebo zástupci cestovní kanceláře písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.

 

 

4. Vyřizování reklamací

 1. Cestovní kancelář nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se cestovní kancelář se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 3. Zákazníkovi se vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.
 4. Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu a škoda byla způsobena a) zákazníkem b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

 

 

5. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy, vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem …………….